Hingeballe Skovgård – matr.nr. 10a m.fl. – Hinge Sogn – Lysgaard Herred.

 

Hingeballe Skovgård er en gammel slægtsgård, hvor slægts-linien kan føres i hvert fald 300 år tilbage i tiden

– og sandsynligvis endnu længere?

Gårdens areal udgør i dag 430108 m2    43 ha (ca. 75 td. land) – heraf 10,6 ha fredsskov – resten fordelt på

ager, eng, overdrev og moser.

Jordarealet er fordelt på 3 matr.nr. : 10a på 256339 m2 ,  10l på 167049 m2  og  35 på 6720 m2.

I det syttende århundrede lå gården inde i Hinge by. De fleste af sognets gårde var før jordbrugs-reformerne

omkring år 1800 placeret tæt sammen i landsbyen, og helt traditionelt var jorden omkring fordelt i en masse

smålodder.

I landsbyen var der kirke, kro, møller og div. håndværkere som smed, bødker etc. - og det lille samfund funge-

rede stort set som en lille selvforsynende enhed.

Byen var rent praktisk inddelt i afsnit såsom Østerbyen, Toften, Nederbyen og Overbyen. Dette sidste sted-

navn spiller en væsentlig rolle i forbindelse med matr.nr. 10a, idet gården før udflytningen netop var beliggen-

de i Overbyen.

Navnet ”Overby” blev med tiden overført til slægterne på et par af de gårde, 8a og 10a, der lå i Overbyen, og

nutidige efterkommere bærer stadig rundt på dette gamle slægtsnavn!

Værdi-ansættelsen af matr.nr. 10a var i 1688 sat til 3 td. 4skp. og 2 alb.

I året 1743 var der på gården: 5 køer, 8 ungnød (kvier), 13 får, 2 lam, 2 galtsvin, 2 sosvin, 2 gæs og 1 gase.

Endvidere 1 sort hoppe, 18 år, 7 rigsd., 1 sort hingst, 3 år, 16 rigsd., 1 sort hest, 14 år, 10 rigsd., 1 sort hest,

21 år, 4 rigsd. og 1 hest 6 rigsd. 

Der blev betalt landgilde til Herremanden som f.eks. i 1719:  20 Cloder Jærn, 1 Skovvogn, anslået udi Penge,

1 Rigsd., ellers som de andre Gaarde.

Dette med de 20 cloder jern er interessant, idet det fortæller, at der blev udvundet jern på gården, og det er

der også stadigvæk klare beviser på i landskabet. Der findes en lokalitet på 10a’s jorder, der hedder Smede-

bakken. Der er der endnu i vore dage et tykt lag slagger, der fortæller om jernudvinding, og myremalmen er

hentet i de sumpede enge ovre mod Hingeballe Skov, hvor der er kildevæld og fyldt med malm. 

Hinge-gårdene var fæstegårde under Allinggård og Vinderslevgård (samme ejere i en periode). I 1798 køber

daværende fæster af 10a, Knud Pedersen Overby, gården af Glud, Vinderslevgård, for 1050 rigsdaler og blev

dermed selvejergårdmand.

Ved udskiftningen bestemmer kommissionen, at gården skal flyttes ud på det tildelte jordlod bag (Hinge)Balle

Skov. Knud P. låner 800 rigsdaler af de umyndiges midler, og 200 rigsdaler bliver stående på 2. pant i gården

hos Glud. Gården skulle jo bygges op fra grunden.

Jorden var nu samlet omkring gården, og den var af rimelig kvalitet. Endvidere blev gården tildelt en stor

skov- og engparcel.

Og der ligger den så den dag i dag! Men meget er jo ændret i tidens løb, og traditionelt landbrug er der bestemt

ikke meget tilbage af. Jorden er lejet ud, og staldene er tømt for dyr for efterhånden mange år siden.

I 1986 blev vesterlængen revet ned og erstattet af en ny bygning, der skulle fungere (og fungerer) som maskin-

hus. I 2002 blev der opført et nyt stuehus – efter at det gamle var nedbrændt året før. Og endelig i 2004 – 05 blev

taget på alle 3 udlænger renoveret.

 

Se i øvrigt Peter Nielsen’s: ”Fra Hinge Sogns Fortid”  for yderligere beskrivelse af 10a, 8a og de andre gårde i

Hinge Sogn. Bogen er udgivet i 1956 - og er sandsynligvis svær at få fat på?